De viktigste reglene innenfor utlendingsrett finnes i utlendingsloven (lov av 15. mai 2008), utlendingsforskriften (forskrift av 15. oktober 2009) og statsborgerloven (lov av 10. juni 2005). Nedenfor er en kort innføring i reglene om oppholdstillatelse, familieinnvandring og statsborgerskap.

Oppholdstillatelse

Har du fått avslag på søknad om midlertidig eller permanent oppholdstillatelse?

Dersom du har fått avslag på din søknad om oppholdstillatelse, kan Jussformidlingen se på saken din. Hvis vi finner at det er grunnlag for å klage på avslaget, kan vi bistå deg i klageprosessen. Vi kan derimot ikke hjelpe deg med å sende inn søknader.

Dersom du har til hensikt å oppholde deg i Norge lenger enn tre måneder, må du ha en oppholdstillatelse. Innvilgelse av oppholdstillatelse gir deg rett til opphold og ferdsel i hele Norge. Du kan i utgangspunktet også ferdes inn og ut av landet uten noe krav om visum ved innreise. Dersom du har arbeidstillatelse, har du automatisk rett på opphold. Oppholdstillatelse gir imidlertid ikke en automatisk rett til å arbeide. Rett til å arbeide krever en selvstendig tillatelse fra UDI. Dersom du ikke har rett på opphold, kan du bli utvist fra landet.

Retten til å oppholde seg i Norge er regulert av utlendingsloven. Oppholdstillatelse kan innvilges på bakgrunn av blant annet familiegjenforening, utdanning, arbeid, beskyttelse (asyl) eller på selvstendig grunnlag. For å kunne søke om permanent oppholdstillatelse, må du blant annet ha hatt midlertidig oppholdstillatelse i minst tre år. Med permanent oppholdstillatelse har du et ekstra vern mot å bli utvist og du kan oppholde deg og arbeide i Norge på ubestemt tid.

Midlertidig oppholdstillatelse må i utgangspunktet foreligge før innreise til Norge. Dette innebærer at søknaden må rettes fra utlandet og at innreise må avventes til søknaden er behandlet. Om du likevel oppholder deg i Norge, kan du få innvilget foreløpig oppholdstillatelse i perioden søknaden blir behandlet dersom det er sannsynlig at søknaden vil bli innvilget.

Med unntak av flyktninger, er det et grunnvilkår om underhold og bolig for alle som søker om oppholdstillatelse i Norge. Underhold stiller krav til selvforsørgelse, hvor søkeren skal være i stand til å klare seg økonomisk på egen hånd uten offentlig støtte. Slikt underhold må dokumenteres gjennom egne importerte midler eller fremtidig arbeidsinntekt av tilstrekkelig omfang. Kravet til underhold varierer etter hvilket grunnlag man søker om oppholdstillatelse på.

Oppholdstillatelsen gjelder kun så lenge vilkårene man søkte på vedvarer. Dersom forholdene endrer seg, kan UDI vurdere om de finner grunnlag for å tilbakekalle oppholdstillatelsen. Det kan da være aktuelt å søke om oppholdstillatelse på bakgrunn av et annet grunnlag.

Familieinnvandring

Har du fått avslag på søknad om familieinnvandring?

Dersom du har fått avslag på din søknad om familieinnvandring, kan Jussformidlingen se på saken din. Hvis det er grunnlag for å klage på avslaget, kan vi bistå i klageprosessen. Vi kan derimot ikke hjelpe deg med å sende inn søknader.

Familieinnvandring er oppholdstillatelse som gis på bakgrunn av søkerens tilknytning til en referanseperson i Norge. Referansepersonen er den personen som søkeren ønsker å bli gjenforent med eller å etablere familieliv med.

Retten til familieinnvandring er regulert i utlendingslovens kapittel 6, hvor det gis en uttømmende liste over hvilke tilfeller som gir grunnlag for lovlig familieinnvandring. To sentrale vilkår som betinger familieinnvandring er at referansepersonen har gyldig opphold i Norge, og at vedkommende oppfyller underholdskravet. Jussformidlingen har erfart at underholdskravet til referansepersonen er det som ofte er avgjørende for om søkeren får medhold i sin søknad eller ikke. Fra vedtakstidspunktet må referansepersonen ha en bestemt inntekt det siste året, og vedkommende må ha en stabil inntekt i året fremover. I noen tilfeller kan det gjøres unntak fra dette. De øvrige vilkårene for familieinnvandring følger av de enkelte lovbestemmelsene i kapittel 6.

Oppholdstillatelse for ektefeller etter utlendingsloven kan nektes dersom det er sannsynlig at et ekteskap er inngått mot en av partenes vilje. Jussformidlingen erfarer at det ved vurderingen av om ekteskapet er inngått mot en av partenes vilje, særlig legges vekt på aldersforskjellen mellom søker og referanseperson, samt kulturelle forhold i deres hjemland. Dersom det er stor aldersforskjell mellom søker og referanseperson, og ekteskapet er inngått i et land hvor det til stadighet inngås tvangsekteskap, kan det være vanskelig å bevise at ekteskapet er inngått frivillig.

I tillegg må ekteskapet oppfylle kriteriene for ekteskapsinngåelse i det landet ekteskapet ble inngått. Det vil si at dersom ekteskapet ikke anses som gyldig i hjemlandet er den heller ikke gyldig i Norge, og kan da ikke danne grunnlag for oppholdstillatelse. UDI kan kreve dokumentasjon på at ekteskapet er gyldig gjennom vigselsattest.

For å få oppholdstillatelse må man også kunne dokumentere grunnlaget for søknaden, gjennom for eksempel fødselsattester. UDI stiller krav om at slike dokumenter er attestert av rett myndighet. Dette innebærer at det i noen tilfeller stilles krav til at dokumentene har et stempel som verifiserer dokumentets opphav. Vi minner om at det er søkeren som må bevise at vilkårene for familieinnvandring er oppfylt, og ved tvil legger UDI/UNE det som er mest sannsynlig til grunn.

Dersom midlertidig oppholdstillatelse blir gitt, gjelder oppholdstillatelsen kun for en begrenset tidsperiode. Skulle forholdene endre seg, har UDI derfor adgang til å tilbakekalle oppholdstillatelsen, dersom de finner grunnlag for det. Det kan da være aktuelt å søke om oppholdstillatelse på annet grunnlag.

Statsborgerskap

Har du fått avslag på søknad om norsk statsborgerskap?

Dersom du har fått avslag på din søknad om norsk statsborgerskap, kan Jussformidlingen se på saken din. Hvis det er grunnlag for å klage på avslaget, kan vi bistå deg i klageprosessen. Vi kan derimot ikke hjelpe deg med å sende inn søknader.

Statsborgerskap er et rettslig bånd mellom en person og en stat. Et norsk statsborgerskap medfører blant annet at man får rett til å oppholde seg og arbeide i landet, samt stemme ved politiske valg og inneha et norsk pass.

Retten til statsborgerskap er regulert i statsborgerloven, hvor § 7 er den mest sentrale bestemmelsen for nye søkere. Noen sentrale vilkår er at personen som søker norsk statsborgerskap på vedtakstidspunktet må være fylt tolv år, ha oppholdt seg lovlig i riket i til sammen syv av de siste ti årene og at personen fyller kravene om norskopplæring og samfunnskunnskap.

En søknad om statsborgerskap etter § 7 kan blant annet avslås dersom personen er ilagt straff eller strafferettslige sanksjoner, eller dersom hensynet til grunnleggende nasjonale eller utenrikspolitiske interesser taler imot at søknaden innvilges.

For å få norsk statsborgerskap må man også ha fått klarlagt sin identitet og oppfylle vilkårene for permanent oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 62. I denne bestemmelsen fremgår det blant annet at man må ha vært selvforsørget de siste tolv månedene.

Dersom man oppfyller kravene som fremgår av statsborgerloven og utlendingsloven, er utgangspunktet at statsborgerskapet er permanent. Statsborgerskapet kan likevel kalles tilbake i noen tilfeller, for eksempel dersom det kan bevises at søkeren ga uriktige opplysninger eller tiet om forhold av stor betydning på søknadstidspunktet, se statsborgerloven § 26.

Midlertidig om innreise til Norge

På grunn av koronapandemien (covid-19) er det flere som har spørsmål vedrørende innreise til Norge. Dersom du er visumfri, det vil si at du har rett til å reise til Norge uten å søke visum, kan du i utgangspunktet reise til Norge og søke om familieinnvandring. Du må forberede deg på karantenetid dersom du reiser fra, eller mellomlander i et land som er markert som rødt av norske myndigheter. Per 11. januar er karantetiden 10 døgn. Reglene om innreise for land som er markert som røde endres fra dag til dag, og vi anbefaler derfor at du sjekker disse jevnlig dersom du planlegger å reise inn til Norge. Du kan lese mer om innreiseforbud og karanteneregler på link: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-reisekarantene/id2702867/.

Dersom du har fått innvilget søknad om familieinnvandring, men bor i et land som ikke er klarert for å kunne reise til Norge, bør du vente på brev fra UDI/UNE som bekrefter din innreise. Reiser du til Norge uten en bekreftelse fra UDI/UNE kan det oppstå problemer med innreisen. Dette gjelder selv om du er visumfri.

Er du visumpliktig må du ha visum for å reise inn til Norge. Det gjelder selv om du har fått innvilget oppholdstillatelse, dersom oppholdskortet ikke er utstedt enda. Vær oppmerksom på at selv om du har fått innvilget visum så vil du kunne omfattes av innreiseforbud og karanteneregler. Les mer om reglene på linken over.

Kontakt oss

Jussformidlingen tilbyr gratis rettshjelp, og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Vi hjelper deg uavhengig av hvor du bor.

Telefon:
55 58 96 00

Adresse:
Sydneshaugen 10
5007 Bergen