Brosjyre om Jussformidlingen på pashto

Jussformidlingen
د Jussformidlingen سازمان په ۱۹۷۲ کال کې تاسیس شوی دی او د برګین د پوهنتون د حقوقو د پوهنځي د وروستیو کلونو د
محصلینو لخوا پرمخ بیول کېږي.
د Jussformidlingen د سازمان موخې پر درېوو برخو وېشل شوي دي:
وړیا حقوقي مرستې وړاندې کول
د خلکو د حقوقي اړتیاوو د معلومولو په هکله سروې ترسره کول
د حقوقو د پوهنځي محصلینو ته د عملي تجربې د تر لاسه کولو فرصت
مونږ د هغو معلوماتو په اړه، چې د تلیفوني اړیکو او له مشتریانو سره د لیدنې کتنې )ملاقاتونو( پر مهال یې لاس ته راړو، د راز
ساتلو دنده او مکلفیت لرو.
په Jussformidlingen کې په قضیو باندې ټول کار په لیکلي )تحریري( توګه تر سره کېږي. د Jussformidlingen لیکونه
)مکتوبونه( د کیفیت د لا ښه تضمین په موخه له یوه سخت بهیر څخه تېرېږي: ټول مکتوبونه په سازمان کې د یو داخلي کمیسیون
له خوا تائیدېږي.
څوک د Jussformidlingen لخوا مرسته تر لاسه کولای شي؟
ټول شخصي اتباع کولای شي له Jussformidlingen څخه مرسته ترلاسه کړي. مونږ د شخصي عاید او شتمنۍ پر بنسټ کوم
محدودیتونه نلرو.
څرنګه چې Jussformidlingen په برګین کې موقعیت لري، نو په لومړي قدم کې له هغو مشتریانو سره مرسته کوي، چې د
ناروې په لویدیځ )غرب( کې مېشت وي. همدارنګه پرته له دې چې د استوګنې ځای یې په پام کې ونیول شي، له نورو سره هم
مرسته کوي. که تاسو نشئ کولای چې زمونږ دفتر ته راشئ، کولای شئ له مونږ سره د لیک، برېښنالیک او تلیفون له لارې
اړیکه ټینګه کړئ.
که چیرې له مونږ څخه غوغښتنه وشي چې په یوه قضیه کې د دواړو خواوو استازیتوب وکړو، نو د هغه چا غوښتنه ردوو چې له
مونږ سره یې وورستۍ اړیکه نیولي وي. سربېره پر دې، کیدای شي مونږ ځیني قضیې د ځینو نورو ګټو سره د ټکر له امله هم
رد کړو.
مونږ له تاسو سره څه مرسته کولای شو؟
د Jussformidlingen سازمان د مدني قانون اړوند تقریبآ په ټولو حقوقي مسایلو کې مرسته کوي. مونږ د جزا په قانون پورې
اړوندو قضیو کې مرسته نه کوو. که چیرې تاسو د جزا د قانون په هکله کومې پوښتنې ولرئ، نو له یو وکیل سره اړیکه ونیسئ.
همدارنګه مونږ د مالیې او د ځمکې د ملکیت حق )یو ځانګړی حق، چې د قانون له مخې یو کس او د دغه کس اولاد ته هغه مهال
ورکول کېږي، چې دغه کس شل ) ۲۰ ( کاله د یوې ځانګړې اندازې کرنیزې یا ځنګلي ځمکې مالک پاتې شوې وي( قضیو کې هم
مرسته نه کوو.
Jussformidlingen یوازې له شخصي اتباعو سره حقوقي مرستې کوي.
که چیرې تاسو ډاډمن نه یاست چې زمونږ سازمان درسره ستاسو په قضیه مرسته کولای شي او که نه، مهرباني وکړئ له مونږ
سره اړیکه ټینګه کړئ.
د Jussformidlingen مرستې وړیا دي
د Jussformidlingn خدمات د مشتریانو لپاره وړیا دي. ستاسو یوازیني لګښتونه به زمونږ دهغه همکار د سفر یا ورته لګښتونه
وي، چې ستاسو په قضیه باندې کار کوي.
مونږ د ټولو شخصي اتباعو سره د مرستې کولو له لارې هر ډول حقوقي مسایلو ته لاس رسی پېدا کوو، چې په دې توګه مونږ د
ناروې د قانون د بېلابېلو ساحو په هکله پراخه پوهه تر لاسه کوو او په دې توګه کولای شو، چې اړونده حقوقي ستونزې معلومي
او حل لارې یې پېدا کړو.
یادونه: له بده مرغه، مونږ د دې ظرفیت نلرو، چې د حقوقي مسایلو په هکله مونږ ته رالېږل شویو لیکونو او برېښنالیکونو ته
ځواب ووایو. که غواړئ چې مونږ درسره مرسته وکړو، نو له مونږ سره تلیفوني اړیکه ونیسئ او یا هم زمونږ د دفتر ریسپشن
ته مراجعه وکړئ.
مونږ قضیې تر کوم ځایه تعقیبوو؟
ډیرې وخت د مشتریانو په ګټه ده، چې قضیې یې له یو اوږد قانوني بهیر څخه پرته حل او فصل شي. Jussformidlingen هڅه
کوي له مخالف لوري سره جوړجاړي ته ورسېږي. په دې باندې لږ وخت تېرېږي او په ډیرو قضیو کې د مشتریانو لپاره له
اقتصادي پلوه اغیزمن وي.
خو سره له دې هم ځیني داسې قضیې شتون لري، چې د محکمې له پرېکړې پرته نشي حل کېدلای. د اړتیا پر مهال
Jussformidlingen سازمان په داسې قضیو کې د حل او فصل په شورا ) Forliksråd ( کې د مشتري استازیتوب کولای شي.
Jussformidlingen کولای شي قضیه له حقوقي پلوه وړاندې کړي، چې د دې کار تر سره کول پخپله د اشخاصو لپاره ستونزمن
دي.
همدارنګه Jussformidlingen د دولتي ادارو پر وړاندې په قضیو کې هم مرسته کولای شي. زمونږ همکاران کولای شي له
تاسو سره په داسې قضیو کې د استیناف د تر ټولو لوړې محکمې په ګډون په هر پړاو کې مرسته وکړي.
که چیرې د دې اړتیا وي، چې قضیه باید محکمې ته وړاندې شي، نو قضیه بیا یو وکیل ته سپارل کېږي )انتقالېږي(.
Jussformidlingen به درسره په دې هکله مرسته کوي.
اړین معلومات
پته:
Syndeshaugen 10
5007 Bergen
د سازمان شمېره:
۹۸۴۹۲۵۵۷۳
د تلیفون شمېره:
۵۵۵۸۹۶۰۰
د کار وختونه:
دوشنبه: د سهار له نهو ) ۹ ( بجو څخه د ماسپښین تر درې ) ۱۵ ( بجو پورې
سه شنبه: د سهار له نهو ) ۹( بجو څخه د ماسپښین تر درې ) ۱۵ ( بجو پورې
چهارشنبه: د سهار له نهو ) ۹ ( بجو څخه د مازدیګر تر پنځه ) ۱۷ ( بجو پورې
پنجشنبه: د سهار له نهو ) ۹ ( بجو څخه د مازدیګر تر پنځه ) ۱۷ ( بجو پورې
جمعه: تړلی

23.03.2021
Da koronapandemien kom til Norge hadde norske fengsler ingen lovhjemmel i straffegjennomføringsloven til å vedta inngripende vedtak av hensyn til smittevern i fengsel. Det ble derfor vedtatt et midlertidig kapittel 3A i i straffegjennomføringsloven for å "avhjelpe negative konsekvenser av covid-19". I denne høringsuttalelsen stiller Jussformidlingen seg kritiske til om det er riktig tidspunkt få ...
23.03.2021
Departementet foreslår endringer i utlendingsforskriften (forskrift 15.oktober 2009 nr.1286) i form av at introduksjonsstønaden ikke lenger skal medregnes i underholdskravet for referansepersonen ved familiegjenforening. Jussformidlingen stiller seg kritisk til endringen, og etterspør en nærmere begrunnelse for hvordan et strengere krav til inntjening for å oppfylle underholdskravet tjener formål om selvforsørgelse i større grad enn etter ...
17.12.2020
Rettshjelpsutvalget har i NOU 2020:5 kommet med forslag til en ny lov om støtte til rettshjelp. Forslaget vil sikre at langt flere som har behov for rettshjelp omfattes av ordningen, og Jussformidlingen støtter i hovedsak lovforslaget. Samtidig kan enkelte av de foreslåtte endringene utredes nærmere. Trykk her for å lese høringsuttalelsen.
28.10.2019
Departementet foreslår regelendringer som blant annet innebærer bruk og lagring av biometriske personopplysninger i utlendingssaker. Jussformidlingen etterspør en grundigere vurdering av hensynet til personvern i lys av forslagets inngripende karakter. Trykk her for å lese høringsuttalelsen.
30.08.2019
Departementet foreslår å utvide adgangen til å utvise utlendinger etter utlendingsloven. Vi mener deler av forslaget kan stride mot legalitetsprinsippet. Jussformidlingen mener også at alle som risikerer utvisning fra Norge skal ha krav på fri rettshjelp.   Trykk her for å lese høringsuttalelsen.
08.07.2019
Jussformidlingen har skrevet en høringsuttalelse der vi kommenterer barne- og likestillingsdepartementet sitt forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering. Det ble foreslått å legge saksbehandlingen av slike saker til Diskrimineringsnemnda i Bergen. Jussformidlingen stilte seg positiv til en slik etablering. Vi stilte likevel spørsmål ved nemndas manglende mulighet til ...
08.07.2019
Jussformidlingen har skrevet en høringsuttalelse der vi kommenterer arbeids- og sosialdepartementets forslag til endringer i folketrygdloven. Vi stiller oss særlig kritisk til endringene hva gjelder ung ufør. Trykk her for å lese høringsuttalelsen.
08.07.2019
Jussformidlingen har skrevet en høringsuttalelse der vi kommenterer Justis- og beredskapsdepartementets forslag om å pålegge DNA-testing i utlendingssaker. Vi stiller oss kritiske til lovforslaget blant annet fordi vi mener at det ikke foreligger et reelt behov for et så inngripende tiltak som DNA-testing. I alle tilfeller bør uthenting av DNA være basert på samtykke fra ...
08.07.2019
Jussformidlingen har skrevet en høringsuttalelse hvor vi kommenterer arbeids- og sosialdepartementet forslag til innstramming av vilkårene for å få ektefelle- og barnetillegg. Vi stiller oss kritisk til om endringen i tilstrekkelig gard ivaretar barnets beste og hensynet til utenlandske arbeidere med barn i utlandet. Jussformidlingen frykter at stønadsmottakerens rettssikkerhet ikke blir prioritert. Trykk her for ...
01.11.2018
Jussformidlingen har skrevet en høringsuttalelse der vi kommenterer Justis- og beredskapsdepartementets forslag til endringer i tvisteloven. Vi kommenterer i hovedsak økningen av beløpsgrensen i forliksrådet og forslaget om endringer i sakskostnadsreglene ved behandling i domstolene. Trykk her for å lese høringsuttalelsen.
13.09.2018
Jussformidlingen ved rettspolitisk utvalg har den siste tiden utformet et høringssvar til nye lovforslag. I det følgende kan du lese mer om Jussformidlingens syn på disse forslagene. Høring om varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet - varslingsutvalget foreslår en rekke tiltak for å styrke varslervernet i norsk arbeidsliv. Forslagene er begrunnet i utvalgets mål om ...
08.08.2018
Høringsuttalelsen gjelder lovgivers forslag til endring i utlendingsloven § 27 b om karantene ved utnyttelse av au pair-ordningen. Du kan lese høringsuttalelsen her
01.05.2018
Jussformidlingen ved rettspolitisk utvalg har den siste tiden utformet to høringssvar til nye lovendringer. I det følgende kan du lese mer om Jussformidlingens syn på disse lovendringene.   Høring om forslag til endringer i rettsgebyrloven -  forslag om endringer i rettsgebyrloven ved innføring av nytt gebyr for skifteattest, uskifteattest og fullmakt. Jussformidlingen anerkjenner at utgiftene ikke er store. Vi ...
31.01.2018
Jussformidlingen ved rettspolitisk utvalg har den siste tiden utformet fire høringssvar til nye lovendringer og forslag til nye lover. I det følgende kan du lese mer om Jussformidlingens syn på disse lovendringene og lovforslagene.   Høring om endringer i arbeidsmiljøloven - høring om forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og ...
07.11.2016
Jussformidlingen ved Rettspolitisk utvalg har den siste tiden utformet seks høringssvar til nye lovendringer og forslag til nye lover. I det følgende kan du lese mer om Jussformidlingens syn på disse lovendringene og lovforslagene. Forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere I dag får enslige mindreårige asylsøkere, som er under 15 år når ...
14.09.2016
Jussformidlingen har utformet høringsuttalelser til fire nye lovendringer. Lovendringene angår barnebidrag, fordelingen av foreldrepenger ved samlivsbrudd, regulering av arbeidstid og økning av egenandel ved fri saksførsel. I det følgende kan du lese mer om Jussformidlingens syn på disse lovendringene. Endringer i fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd Gjeldende rett gir den forelder som etter samlivsbrudd har ...
24.05.2016
1. Endringer i passloven Jussformidlingen har skrevet en høringsuttalelse i forbindelse med de foreslåtte endringene i passloven. Justis-og beredskapsdepartmentet foreslår å utvide adgangen til å frata eller nekte utstedelse av pass. Vi stiller oss kritiske til den foreslåtte endringen, og mener at høringsforslaget fokuserer for mye på det økte trusselbildet i samfunnet og for lite ...
14.04.2016
I fjor skrev Jussformidlingen en høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartements forslag om ny Lov om endring av juridisk kjønn. Vårt høringssvar blir flere steder vist til i lovproposisjonen. Vi er svært glade for at vårt rettspolitiske arbeid har bidratt til dette lovforslaget. Er du interessert i å lese mer om lovforslaget, kan du lese proposisjonen ...
25.01.2016
Vi viser til høringsnotat av 16.09.15 der det bes om høringsinstansenes syn på forslaget til endringer i universitets- og høyskoleloven.   Jussformidlingen stiller seg i all hovedsak positive til de foreslåtte endringene i universitets- og høyskoleloven. Vi vil i det følgende komme med noen bemerkninger til høringsnotatet.   Vitnemålsbank Jussformidlingen stiller seg positive til opprettelsen ...
25.01.2016
Vi viser til høringsbrev datert 19.10.15 hvor det bes om høringsinstansenes syn på forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov.   Jussformidlingen stiller seg positive til at departementet ønsker å samle de ulike diskrimineringsvernene i en lov. Videre er vi positive til ønsket om å tydeliggjøre de ulike diskrimineringsvernene, og vi anser det som viktig at ...
22.01.2016
Det vises til høringsbrev av 01.10.15 hvor det bes om høringsinstansenes syn på forslaget til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, herunder styrket pårørendestøtte. Vi vil i det følgende knytte bemerkninger til den rettslige delen av forslaget. Generelt om forslaget Jussformidlingen stiller seg positive til utvalgets ønske om å gjennomføre lovendringer som skal bidra til større ...
25.11.2015
Det vises til høringsbrev datert 24.07.15, hvor det bes om høringsinstansens syn på forslag til endring av folketrygdloven § 11-6. Jussformidlingen stiller seg positive til forslaget om lovendring for å tydeliggjøre trygderettens overprøvingskompetanse av Arbeids- og velferdsetatens vurderinger. Vi er av den oppfatning at det er behov for en tydeliggjøring av Trygderettens kompetanse til å ...
25.11.2015
Vi viser til høringsbrev datert 15.09.15, hvor det bes om høringsinstansenes syn på forslag til revisjon av forskrift om Husleietvistutvalget. Jussformidlingen stiller seg i hovedsak positive til Departementets forslag om revisjon av forskriften om Husleietvistutvalget (HTU). Vi vil i det følgende komme med enkelte bemerkninger til punktene i høringsbrevet der vi finner det nødvendig. Punkt ...
25.11.2015
Vi viser til høringsbrev datert 21.08.15, hvor det bes om høringsinstansenes syn på forslag til ny lov om forbrukerutvalget med forskrifter. Jussformidlingen stiller seg i all hovedsak positive til de endringer som departementet foreslår, med unntak av forslaget om ett års klagefrist for å bringe saken inn for Forbrukertvistutvalget. I det videre ønsker vi å ...
25.11.2015
Vi viser til høringsbrev datert 29.07.15, hvor det bes om høringsinstansenes syn på en innstramming i retten til barnetrygd under utenlandsopphold. Jussformidlingen er positive til at det med endringsforslaget søkes å innføre tiltak som vil kunne fremme integrering og tilstedeværelse i skolen. Vi stiller oss imidlertid spørrende til det faktiske grunnlaget bak forslaget til lovendring. ...
25.11.2015
Vi viser til høringsnotat av 25.06.15 der det bes om høringsinstansenes syn på forslaget til ny lov om endring av juridisk kjønn. Jussformidlingen stiller seg svært positive til Departementets ønske om å bedre livskvaliteten til personer med kjønnsinkongurens ved å fjerne dagens krav til sterilisering og medisinsk behandling for å få rett til å endre ...
08.09.2015

Vi viser til høringsbrev datert 03.07.15 hvor det bes om høringsinstansenes syn på de foreslåtte endringer i utlendingsloven av 15.mai 2008 nr.35.