Organisasjonen

Jussformidlingen ble stiftet i 1972, og vi mottar rundt 5000 henvendelser årlig med juridiske problemer av ulik art. Vi er et rettshjelptiltak drevet av viderekomne studenter tilknyttet det juridiske fakultet ved Universitet i Bergen.

Jussformidlingen tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til privatpersoner, og vi gir bistand uavhengig av bosted. I tillegg til gratis rettshjelp driver også Jussformidlingen med rettsopplysende arbeid, rettspolitisk arbeid og markedsføring av organisasjonen. Dette gjør vi blant annet gjennom å holde foredrag, skrive høringsuttalelser og stå på stand.

Ansatte

Vi har i dag 22 saksbehandlere, daglig leder og kontormedarbeider. I tillegg jobber fire tidligere saksbehandlere i en faggruppe. Faggruppen består av leder for rettshjelpergruppen, markedsgruppen, rettspolitisk utvalg og en seminaransvarlig. Faggruppen, allmøteleder, tillitsvalgt og daglig leder utgjør arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget har til oppgave å følge opp administrasjonen og dennes arbeidsoppgaver. Organisasjonens høyeste organ er allmøtet som består av alle saksbehandlerne og faggruppen.

Saksbehandlerne er studenter i sluttfasen av studiene ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. At studentene i innspurten tar del i det praktiske liv på denne måten, har vist seg å øke den enkeltes kvalifikasjoner med hensyn til selvstendig juridisk problemløsning. Saksbehandlerne hjelper ikke bare sine klienter, men får også selv verdifull erfaring som rettshjelpere. Etter endt periode hos Jussformidlingen, har studentene arbeidet med minst 20 saker, samt ytt telefonisk bistand og skrevet to juridiske artikler. Dette gir dem et solid fundament for deres videre utvikling som jurister.

Jussformidlingens posisjon som rettshjelper

Vi ser i økende grad at vårt arbeide som rettshjelper blir anerkjent blant profesjonens øvrige aktører. Våre klienter har stor tiltro til vår organisasjon, og betrakter oss som en trygg støttespiller når de har behov for det. Saksbehandlerne blir også møtt med stor respekt i de tvistesaker vi engasjerer oss i.

Jussformidlingens visjon

Jussformidlingen skal gjennom kvalitetssikret saksbehandling, samt opplysende og rådgivende virksomhet, være et seriøst og allment anerkjent rettshjelpstiltak. Gjennom dette skal Jussformidlingen yte gratis rettshjelp til enkeltindivider.

Vi skal nå ut til de som har størst behov for gratis bistand og samtidig være det mest attraktive praksistilbudet for jusstudenter.

Send oss din sak

Vi tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Vi hjelper deg uavhengig av din personlige økonomi og hvor du bor.