Rettsområdet sosial- og fengselsrett omfatter spørsmål knyttet til soningsforhold i fengsel, samt den enkeltes rettigheter fra offentlig støtteapparat.

Eksempler på saker som faller inn under sosialretten er stønad til livsopphold, bostøtte og plassering på institusjoner.

Jussformidlingen kan bistå med utforming av klage på vedtak fra det offentlige og øvrig representasjon overfor offentlig instans, også fengsel. Vi kan gjennomføre klientmottak per telefon med innsatte i fengsel.

Dersom du har mottatt et vedtak som du vil påklage, er det viktig å være oppmerksom på at det løper klagefrister i saken. Ta derfor kontakt med Jussformidlingen så snart som mulig slik at vi kan vurdere om vedtaket bør påklages.

Jussformidlingen bistår ikke med å skrive eller fylle ut søknader om offentlig støtte.