Jussformidlingens behandling av personopplysninger

Jussformidlingen behandler to typer personopplysninger.

For det første behandler vi informasjon om våre klienter. Dette er informasjon om navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. Jussformidlingen er behandlingsansvarlig for disse opplysningene. Vi registrerer opplysningene i vårt klientregister. Opplysningene mottas vanligvis fra klienten selv, men kan også komme fra eksterne kilder, dersom klient har bedt oss om å innhente slike opplysninger. Opplysningene brukes for gjennomføring av saken. I tillegg blir våre klienter bedt om å fylle ut statistikk om bosted, arbeid, inntekt og gjeld. Dette er anonymisert informasjon som danner grunnlag for statistikk vi bruker i forbindelse med søknader om økonomisk støtte. Statistikken er helt anonym og blir heller ikke knyttet til saken når denne behandles.

For det andre behandler Jussformidlingen personopplysninger og eventuelt sensitive personopplysninger i forbindelse med utførelsen av saken, for eksempel i tilfeller hvor en del av saken innebærer behandling av personopplysninger. Det vil avhenge av saken hva slags personopplysninger dette er.

Normalt vil disse personopplysningene mottas fra vår klient, men de kan også komme fra eksterne kilder, slik som offentlige portaler, dersom vi har tillatelse fra klienten til å benytte dette. Jussformidlingen er behandlingsansvarlig for slike opplysninger.

Jussformidlingen oppbevarer også personopplysninger fra klienter for å kunne forsvare seg mot eventuelle rettskrav.

Formålet med å behandle personopplysninger i forbindelse med utførelsen av våre saker vil normalt være at Jussformidlingen skal kunne løse saken i henhold til avtalen med klienten.

Jussformidlingen lagrer informasjonen elektronisk i ti år.

Jussformidlingens bruk av andre leverandører

Jussformidlingen benytter leverandører av IT-tjenester og IT-infrastruktur, som støttetjenester til alt vårt arbeid. Jussformidlingen inngår databehandleravtaler med alle leverandører og underleverandører som bistår med tjenester hvor det behandles personopplysninger. Personopplysningene Jussformidlingen behandler blir ikke overført til tredjestater.

I dag benytter vi følgende databehandlere:

  • Webhuset AS, org. Nr. 981 532 848. Leverandør av e-posttjeneste, nettsideløsning og server. Webhuset lagrer informasjon fra saker som blir sendt gjennom vår nettside og e-post. Denne behandlingen er nødvendig for at Jussformidlingen skal kunne kommunisere med klienter og andre.
  • Advisor AS, org. Nr. 865 109 032. Leverandør av saksbehandlingssystem. Advisor lagrer informasjon, men har ikke lesetilgang. Systemet er nødvendig for å gjennomføre saker og følge opp klienter.
  • Markant Norge AS, org. Nr. 996 231 771. Leverandør av design og innhold til Jussformidlingens nettside. Markant har tilgang til opplysninger som sendes gjennom Jussformidlingens elektroniske saksmottak på nettsiden www.jussformidlingen.no.
  • Front information AS, org. nr. 915 624 634. Leverandør av SMS-tjeneste. SMS brukes til påminnelse om time hos Jussformidlingen, dersom klienten har bedt om slik påminnelse. Meldingen inneholder informasjon om tidspunktet for timen og Jussformidlingens kontaktinfo. Front behandler informasjon om mottakeres telefonnummer og innholdet i meldingene.

 

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Klienter

Jussformidlingen trenger å behandle og lagre personopplysninger for å kunne løse klientenes saker. Det har vi anledning til etter avtale med klienten selv (GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav b). Vi har også anledning til å oppbevare personopplysninger og sensitive personopplysninger fordi vi må kunne forsvare oss mot eventuelle rettskrav (GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f).

Motparter

Jussformidlingen vil gjennom sin saksbehandling i noen tilfeller behandle motparters personopplysninger. Dette har vi hjemmel til etter GDPR artikkel 14 nr. 5 bokstav d.

Taushetsplikten stenger for at Jussformidlingen kan gi motparter informasjon om at vi behandler deres personopplysninger og hvilke personopplysninger vi behandler. Dette betyr at bare klienten vil få innsyn i saken sin.

Den registrertes rettigheter

Du kan be Jussformidlingen slette opplysninger om deg. Ønsker du det, ber vi om at du henvender deg på telefonnummer 55589600 eller ved personlig oppmøte i våre lokaler på Sydneshaugen 10. Før vi eventuelt sletter informasjon om deg vil vi be deg fremvise gyldig legitimasjon, evt. «Rett kopi» av din legitimasjon.

 

Klage på håndtering av personopplysninger

Du kan klage til datatilsynet her: https://www.datatilsynet.no/om-datatil synet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

Vil du lese mer om GDPR?

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-56-ls-20172018/id2594627/sec42

Virksomhetens fulle navn: Jussformidlingen

Kontaktinformasjon: 55 58 96 00

Dato for oppdatering av personvernerklæring 28.06.18

Riktig behandling av personopplysninger er svært viktig for Jussformidlingen. Våre interne rutiner for håndtering av personopplysninger er laget for at vi skal følge gjeldende lovgivning. Vi tillater kun behandling av personopplysninger hvor vi har et legitimt formål og et rettslig grunnlag for dette.