For å registrere saken din trenger vi litt informasjon om deg. Etter registrering vil vi ringe deg for nærmere kartlegging av veien videre. Pass derfor på at oppgitt telefonnummer er korrekt.

Vi vil ta kontakt med deg innenfor våre åpningstider. Dersom vi ikke kan nå deg per telefonen ved første oppringing, vil vi forsøke på nytt etter noen dager. Dersom vi ikke når deg ved andre oppringing, vil saken slettes fra våre systemer. Skulle du ønske veiledning i din sak etter at vi har forsøkt å nå deg to ganger per telefon, må du sende saken til oss på nytt gjennom vår nettside eller ta kontakt med oss per telefon 55 58 96 00.

All informasjon som blir sendt inn vil bli behandlet konfidensielt. 

Ettersom Jussformidlingen drives av studenter, har vi valgt å avgrense mot enkelte rettsområder. Vi behandler derfor ikke straffesaker, odelssaker, barnefordelingssaker, skatterett eller saker som omhandler arve- og avgiftsplanlegging. Vi hjelper heller ikke til med å utforme testament.

Andre spørsmål og eventuelle avgrensninger vil vi kartlegge i løpet av telefonsamtalen med deg.

Vi fraråder deg å sende sensitive personopplysninger gjennom saksinntaket.

Sensitive personopplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politiskfilosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handlinghelseforholdseksuelle forhold (eksempelvis legning) eller medlemskap i fagforeninger.

Dersom vi trenger slike sensitive personopplysninger for å svare på ditt spørsmål, anbefaler vi at du tar kontakt per telefon eller møter opp i våre lokaler

Saksskjema


    E-post og telefon / E-mail and phone number

    F.eks. har du fått vedtak, legg inn vedtakets dato. Har du blitt oppsagt eller avskjediget, legg inn datoen du fikk oppsigelse/avskjed / E.g. if you have received a decision, provide the date for the decision. If you have received a dismissal or termination of employment, enter the date you received the dismissal/termination.