Endring i reglene om bortvisning på grunn av grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn

Vi viser til høringsbrev datert 03.07.15 hvor det bes om høringsinstansenes syn på de foreslåtte endringer i utlendingsloven av 15.mai 2008 nr.35.

Jussformidlingen stiller seg i all hovedsak negativ til de endringer som departementet foreslår.

Vi stiller oss derimot i utgangspunktet positive til at Justisdepartementet ønsker å sette fokus på forebyggende tiltak mot denne typen kriminalitet.

1. Hjemmel for bortvisning

1.1 Tredjelandsborgere

Jussformidlingen stiller seg positive til å klargjøre regelverket ved uttrykkelig å regulere utvisning ovenfor tredjelandsborgere. Slik vi ser det, vil denne endringen kunne øke forutberegneligheten for de mennesker som dette angår. Likevel vil vi understreke at det er betenkelig å benytte seg av skjønnsmessige og vage vilkår som «grunnleggende nasjonale interesser og utenrikspolitiske hensyn» når det er tale om en så inngripende reaksjon som bortvisning. Vi mener at når man først skal klargjøre et regelverk, er dette en god anledning til å presisere innholdet i disse vilkårene nærmere. Dette kan for eksempel gjøres gjennom en tydeligere lovtekst og en nærmere redegjørelse for regelens virkeområde i forarbeidene.

1.2 Utlendinger som omfattes av EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen

Jussformidlingen ser behovet for å endre regelverket slik at vår nasjonale praksis i størst mulig grad samsvarer med de øvrige EU-landene. Departementet er av den oppfatning at endringen vil skape et regelverk som er i tråd med praksisen fra EU- og EFTA-domstolen.

Jussformidlingen er enig med departementet i at det er en ulikhet mellom terskelen i nåværende lovverk og praksisen fra EU- og EFTA-domstolen. Etter endringen som foreslås skal det mindre til for å bli bortvist. Etter vår oppfatning er det en stor forskjell på hva som skal til før en ilegger en sanksjon og de tilfeller hvor forebyggende tiltak vil være tilstrekkelig. Etter vår oppfatning forutsetter en sanksjon at vedkommende har opptrådt i strid med loven, mens et forebyggende tiltak i større grad kan anvendes i tilfeller hvor det kun
foreligger mistanke om uønsket atferd. Vi mener at det å innta vilkåret «tiltak for å motvirke» i bestemmelsen senker terskelen for å bortvise enkeltpersoner betraktelig.

Vi kan ikke se at departementet har vurdert konsekvensene av at virkeområdet for bestemmelsen utvides, utover å slå fast at dette er i tråd med praksisen fra EU- og EFTA-domstolen. Vi mener at departementet i større grad må problematisere bruken av bortvisning i de tilfeller hvor vedkommende ikke har begått lovbrudd.

Jussformidlingen er videre av den oppfatning at en slik endring som gir anledning til mer utstrakt bruk av bortvisning ikke er den mest hensiktsmessige løsningen på den utfordringen som skisseres i høringsbrevet. Vi kan ikke se at departementet har grundige vurderinger av bortvisning som tiltak mot denne typen kriminalitet.

Vi mener videre at vilkåret «tiltak for å motvirke eller bekjempe tilsvarende adferd» er uklart og kan åpne for en vid bruk av skjønn. Jussformidlingen ser på dette som uheldig, da det vil kunne medføre mindre forutberegnelighet og en svekket rettsikkerhet for de berørte parter. Vi ønsker at departementet tar stilling til hvilke tiltak som kreves for at vilkåret er oppfylt, og hvilke handlinger som skal til før slike tiltak blir tatt i bruk. Den foreslåtte endringen forutsetter at departementet i større grad redegjør for innholdet av bestemmelsen, i både lovtekst og forarbeider.

Vi vil også bemerke at formålet med et forebyggende tiltak er å hindre kriminalitet. Bestemmelsen åpner etter vår oppfatning i for stor grad for skjønnsmessige vurderinger og at det er problematisk sett i lys av prinsippet om etterprøvbarhet. Når det ikke er lagt nærmere føringer verken i lovtekst eller forarbeider for anvendelsen av bestemmelsen er vi av den oppfatning at det er en stor risiko for at reaksjonen ikke vil være proporsjonal i mange tilfeller. Proporsjonalitetsprinsippet er et prinsipp som er særlig fremhevet i praksisen fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og derfor må vi kunne forvente at dette gjenspeiles i endringsforslaget.

Samlet stiller vi oss kritisk til å åpne for bortvisning på et slikt generelt og svært uklart grunnlag. Det er generelt betenkelig å bortvise personer i tilfeller der reaksjonen mot en norsk borger ville være å igangsette forebyggende tiltak. Argumentet for likebehandling mener vi ikke gjør seg gjeldende i dette tilfelle, da forskjellen ved å bli bortvist og det å igangsette et forebyggende tiltak er betydelig. I de tilfeller der forebyggende tiltak anses som hensiktsmessig, er vi av den oppfatning at det nettopp er forebyggende tiltak som bør anvende, ikke bortvisning. Vi ser ikke at departementet har redegjort for hvorfor en slik reaksjon skal ilegges der forebyggende tiltak anses som tilstrekkelig for norske statsborgere, og mener derfor at forslaget strider imot prinsippet om likebehandling.

2. Vedtakskompetanse

Jussformidlingen er enig med departementet i at PST trolig er et kompetent organ i slike saker. Vi ser at det i dag er et problem at UDI i mange tilfeller ikke får formidlet gradert informasjon fra PST, og dermed kun må legge deres vurderinger til grunn. Likevel stiller vi oss negative til å overføre vedtakskompetanse til PST når deler av begrunnelsen er et ønske
om en hurtig saksbehandling. Slike saker stiller et særlig krav til en grundig og forsvarlig saksbehandling ettersom vedtakene har stor betydning for den det gjelder. Vi ser imidlertid behovet for å få en hurtig saksbehandling, da dette både vil gagne samfunnet og de det gjelder. Vi ønsker likevel å påpeke at hensynet til å fatte korrekte avgjørelser må veie tyngre enn hensynet til en rask og effektiv saksbehandling.

Vi ønsker også å bemerke at organiseringen rundt departementet som klageinstans virker lite gjennomarbeidet. Etter vår oppfatning er det PST som sitter på spesialkompetanse innenfor dette feltet. Vi setter spørsmålstegn ved hvilken egnethet departementet vil ha som klageinstans. Vi anser det videre som uvisst om de berørte parter vil få en reell og tilstrekkelig klagebehandling, og ber derfor om ytterligere redegjørelse av hvordan departementet skal virke som klageinstans.

Kontakt Jussformidlingen

Vi tilbyr gratis rettshjelp og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Vi hjelper deg uavhengig av din personlige økonomi og hvor du bor.

23.03.2021
Da koronapandemien kom til Norge hadde norske fengsler ingen lovhjemmel i straffegjennomføringsloven til å vedta inngripende vedtak av hensyn til smittevern i fengsel. Det ble derfor vedtatt et midlertidig kapittel 3A i i straffegjennomføringsloven for å "avhjelpe negative konsekvenser av covid-19". I denne høringsuttalelsen stiller Jussformidlingen seg kritiske til om det er riktig tidspunkt få ...
23.03.2021
Departementet foreslår endringer i utlendingsforskriften (forskrift 15.oktober 2009 nr.1286) i form av at introduksjonsstønaden ikke lenger skal medregnes i underholdskravet for referansepersonen ved familiegjenforening. Jussformidlingen stiller seg kritisk til endringen, og etterspør en nærmere begrunnelse for hvordan et strengere krav til inntjening for å oppfylle underholdskravet tjener formål om selvforsørgelse i større grad enn etter ...
17.12.2020
Rettshjelpsutvalget har i NOU 2020:5 kommet med forslag til en ny lov om støtte til rettshjelp. Forslaget vil sikre at langt flere som har behov for rettshjelp omfattes av ordningen, og Jussformidlingen støtter i hovedsak lovforslaget. Samtidig kan enkelte av de foreslåtte endringene utredes nærmere. Trykk her for å lese høringsuttalelsen.
28.10.2019
Departementet foreslår regelendringer som blant annet innebærer bruk og lagring av biometriske personopplysninger i utlendingssaker. Jussformidlingen etterspør en grundigere vurdering av hensynet til personvern i lys av forslagets inngripende karakter. Trykk her for å lese høringsuttalelsen.
30.08.2019
Departementet foreslår å utvide adgangen til å utvise utlendinger etter utlendingsloven. Vi mener deler av forslaget kan stride mot legalitetsprinsippet. Jussformidlingen mener også at alle som risikerer utvisning fra Norge skal ha krav på fri rettshjelp.   Trykk her for å lese høringsuttalelsen.
08.07.2019
Jussformidlingen har skrevet en høringsuttalelse der vi kommenterer barne- og likestillingsdepartementet sitt forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering. Det ble foreslått å legge saksbehandlingen av slike saker til Diskrimineringsnemnda i Bergen. Jussformidlingen stilte seg positiv til en slik etablering. Vi stilte likevel spørsmål ved nemndas manglende mulighet til ...
08.07.2019
Jussformidlingen har skrevet en høringsuttalelse der vi kommenterer arbeids- og sosialdepartementets forslag til endringer i folketrygdloven. Vi stiller oss særlig kritisk til endringene hva gjelder ung ufør. Trykk her for å lese høringsuttalelsen.
08.07.2019
Jussformidlingen har skrevet en høringsuttalelse der vi kommenterer Justis- og beredskapsdepartementets forslag om å pålegge DNA-testing i utlendingssaker. Vi stiller oss kritiske til lovforslaget blant annet fordi vi mener at det ikke foreligger et reelt behov for et så inngripende tiltak som DNA-testing. I alle tilfeller bør uthenting av DNA være basert på samtykke fra ...
08.07.2019
Jussformidlingen har skrevet en høringsuttalelse hvor vi kommenterer arbeids- og sosialdepartementet forslag til innstramming av vilkårene for å få ektefelle- og barnetillegg. Vi stiller oss kritisk til om endringen i tilstrekkelig gard ivaretar barnets beste og hensynet til utenlandske arbeidere med barn i utlandet. Jussformidlingen frykter at stønadsmottakerens rettssikkerhet ikke blir prioritert. Trykk her for ...
01.11.2018
Jussformidlingen har skrevet en høringsuttalelse der vi kommenterer Justis- og beredskapsdepartementets forslag til endringer i tvisteloven. Vi kommenterer i hovedsak økningen av beløpsgrensen i forliksrådet og forslaget om endringer i sakskostnadsreglene ved behandling i domstolene. Trykk her for å lese høringsuttalelsen.
13.09.2018
Jussformidlingen ved rettspolitisk utvalg har den siste tiden utformet et høringssvar til nye lovforslag. I det følgende kan du lese mer om Jussformidlingens syn på disse forslagene. Høring om varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet - varslingsutvalget foreslår en rekke tiltak for å styrke varslervernet i norsk arbeidsliv. Forslagene er begrunnet i utvalgets mål om ...
08.08.2018
Høringsuttalelsen gjelder lovgivers forslag til endring i utlendingsloven § 27 b om karantene ved utnyttelse av au pair-ordningen. Du kan lese høringsuttalelsen her
01.05.2018
Jussformidlingen ved rettspolitisk utvalg har den siste tiden utformet to høringssvar til nye lovendringer. I det følgende kan du lese mer om Jussformidlingens syn på disse lovendringene.   Høring om forslag til endringer i rettsgebyrloven -  forslag om endringer i rettsgebyrloven ved innføring av nytt gebyr for skifteattest, uskifteattest og fullmakt. Jussformidlingen anerkjenner at utgiftene ikke er store. Vi ...
31.01.2018
Jussformidlingen ved rettspolitisk utvalg har den siste tiden utformet fire høringssvar til nye lovendringer og forslag til nye lover. I det følgende kan du lese mer om Jussformidlingens syn på disse lovendringene og lovforslagene.   Høring om endringer i arbeidsmiljøloven - høring om forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og ...
07.11.2016
Jussformidlingen ved Rettspolitisk utvalg har den siste tiden utformet seks høringssvar til nye lovendringer og forslag til nye lover. I det følgende kan du lese mer om Jussformidlingens syn på disse lovendringene og lovforslagene. Forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere I dag får enslige mindreårige asylsøkere, som er under 15 år når ...
14.09.2016
Jussformidlingen har utformet høringsuttalelser til fire nye lovendringer. Lovendringene angår barnebidrag, fordelingen av foreldrepenger ved samlivsbrudd, regulering av arbeidstid og økning av egenandel ved fri saksførsel. I det følgende kan du lese mer om Jussformidlingens syn på disse lovendringene. Endringer i fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd Gjeldende rett gir den forelder som etter samlivsbrudd har ...
24.05.2016
1. Endringer i passloven Jussformidlingen har skrevet en høringsuttalelse i forbindelse med de foreslåtte endringene i passloven. Justis-og beredskapsdepartmentet foreslår å utvide adgangen til å frata eller nekte utstedelse av pass. Vi stiller oss kritiske til den foreslåtte endringen, og mener at høringsforslaget fokuserer for mye på det økte trusselbildet i samfunnet og for lite ...
14.04.2016
I fjor skrev Jussformidlingen en høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartements forslag om ny Lov om endring av juridisk kjønn. Vårt høringssvar blir flere steder vist til i lovproposisjonen. Vi er svært glade for at vårt rettspolitiske arbeid har bidratt til dette lovforslaget. Er du interessert i å lese mer om lovforslaget, kan du lese proposisjonen ...
25.01.2016
Vi viser til høringsnotat av 16.09.15 der det bes om høringsinstansenes syn på forslaget til endringer i universitets- og høyskoleloven.   Jussformidlingen stiller seg i all hovedsak positive til de foreslåtte endringene i universitets- og høyskoleloven. Vi vil i det følgende komme med noen bemerkninger til høringsnotatet.   Vitnemålsbank Jussformidlingen stiller seg positive til opprettelsen ...
25.01.2016
Vi viser til høringsbrev datert 19.10.15 hvor det bes om høringsinstansenes syn på forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov.   Jussformidlingen stiller seg positive til at departementet ønsker å samle de ulike diskrimineringsvernene i en lov. Videre er vi positive til ønsket om å tydeliggjøre de ulike diskrimineringsvernene, og vi anser det som viktig at ...
22.01.2016
Det vises til høringsbrev av 01.10.15 hvor det bes om høringsinstansenes syn på forslaget til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, herunder styrket pårørendestøtte. Vi vil i det følgende knytte bemerkninger til den rettslige delen av forslaget. Generelt om forslaget Jussformidlingen stiller seg positive til utvalgets ønske om å gjennomføre lovendringer som skal bidra til større ...
25.11.2015
Det vises til høringsbrev datert 24.07.15, hvor det bes om høringsinstansens syn på forslag til endring av folketrygdloven § 11-6. Jussformidlingen stiller seg positive til forslaget om lovendring for å tydeliggjøre trygderettens overprøvingskompetanse av Arbeids- og velferdsetatens vurderinger. Vi er av den oppfatning at det er behov for en tydeliggjøring av Trygderettens kompetanse til å ...
25.11.2015
Vi viser til høringsbrev datert 15.09.15, hvor det bes om høringsinstansenes syn på forslag til revisjon av forskrift om Husleietvistutvalget. Jussformidlingen stiller seg i hovedsak positive til Departementets forslag om revisjon av forskriften om Husleietvistutvalget (HTU). Vi vil i det følgende komme med enkelte bemerkninger til punktene i høringsbrevet der vi finner det nødvendig. Punkt ...
25.11.2015
Vi viser til høringsbrev datert 21.08.15, hvor det bes om høringsinstansenes syn på forslag til ny lov om forbrukerutvalget med forskrifter. Jussformidlingen stiller seg i all hovedsak positive til de endringer som departementet foreslår, med unntak av forslaget om ett års klagefrist for å bringe saken inn for Forbrukertvistutvalget. I det videre ønsker vi å ...
25.11.2015
Vi viser til høringsbrev datert 29.07.15, hvor det bes om høringsinstansenes syn på en innstramming i retten til barnetrygd under utenlandsopphold. Jussformidlingen er positive til at det med endringsforslaget søkes å innføre tiltak som vil kunne fremme integrering og tilstedeværelse i skolen. Vi stiller oss imidlertid spørrende til det faktiske grunnlaget bak forslaget til lovendring. ...
25.11.2015
Vi viser til høringsnotat av 25.06.15 der det bes om høringsinstansenes syn på forslaget til ny lov om endring av juridisk kjønn. Jussformidlingen stiller seg svært positive til Departementets ønske om å bedre livskvaliteten til personer med kjønnsinkongurens ved å fjerne dagens krav til sterilisering og medisinsk behandling for å få rett til å endre ...
08.09.2015

Vi viser til høringsbrev datert 03.07.15 hvor det bes om høringsinstansenes syn på de foreslåtte endringer i utlendingsloven av 15.mai 2008 nr.35.