Ny høringsuttalelse hvor Jussformidlingen kommenterer forslag til regler om straffegjennomføring ved utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom eller annen alvorlig hendelse

Da koronapandemien kom til Norge hadde norske fengsler ingen lovhjemmel i straffegjennomføringsloven til å vedta inngripende vedtak av hensyn til smittevern i fengsel. Det ble derfor vedtatt et midlertidig kapittel 3A i i straffegjennomføringsloven for å «avhjelpe negative konsekvenser av covid-19». I denne høringsuttalelsen stiller Jussformidlingen seg kritiske til om det er riktig tidspunkt få lovfeste disse reglene. Departementet bør i første omgang gjennomføre en grundigere redegjøre for de uønskede virkningene av å videreføre straffegjennomføringslovens kapittel 3A.

Trykk her for å lese høringsuttalelsen.

Les mer

Ny høringsuttalelse hvor Jussformidlingen kommenterer forslag til endringer i utlendingsforskriften

Departementet foreslår endringer i utlendingsforskriften (forskrift 15.oktober 2009 nr.1286) i form av at introduksjonsstønaden ikke lenger skal medregnes i underholdskravet for referansepersonen ved familiegjenforening. Jussformidlingen stiller seg kritisk til endringen, og etterspør en nærmere begrunnelse for hvordan et strengere krav til inntjening for å oppfylle underholdskravet tjener formål om selvforsørgelse i større grad enn etter dagens allerede strenge ordning. Vi stiller også spørsmål ved virkningene av en slik endring, eksempelvis i forbindelse med barnets beste og effekten for integrering og selvforsørgelse på lang sikt.

Trykk her for å lese høringsuttalelsen.

Les mer

Ny høringsuttalelse hvor Jussformidlingen kommenterer NOU 2020:5 med forslag til ny lov om støtte til rettshjelp

Rettshjelpsutvalget har i NOU 2020:5 kommet med forslag til en ny lov om støtte til rettshjelp. Forslaget vil sikre at langt flere som har behov for rettshjelp omfattes av ordningen, og Jussformidlingen støtter i hovedsak lovforslaget. Samtidig kan enkelte av de foreslåtte endringene utredes nærmere.

Trykk her for å lese høringsuttalelsen.

Les mer

Ny høringsuttalelse hvor Jussformidlingen kommenterer forslag om utvidet bruk og lagring av biometriske personopplysninger i utlendingssaker

Departementet foreslår regelendringer som blant annet innebærer bruk og lagring av biometriske personopplysninger i utlendingssaker. Jussformidlingen etterspør en grundigere vurdering av hensynet til personvern i lys av forslagets inngripende karakter.

Trykk her for å lese høringsuttalelsen.

Les mer

Ny høringsuttalelse hvor Jussformidlingen kommenterer forslag om utvidet adgang til å utvise utlendinger etter utlendingsloven

Departementet foreslår å utvide adgangen til å utvise utlendinger etter utlendingsloven. Vi mener deler av forslaget kan stride mot legalitetsprinsippet. Jussformidlingen mener også at alle som risikerer utvisning fra Norge skal ha krav på fri rettshjelp.

 

Trykk her for å lese høringsuttalelsen.

Les mer

Ny høringsuttalelse hvor Jussformidlingen kommenterer forslag til etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

Jussformidlingen har skrevet en høringsuttalelse der vi kommenterer barne- og likestillingsdepartementet sitt forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering. Det ble foreslått å legge saksbehandlingen av slike saker til Diskrimineringsnemnda i Bergen. Jussformidlingen stilte seg positiv til en slik etablering. Vi stilte likevel spørsmål ved nemndas manglende mulighet til å ilegge oppreisning utenfor arbeidslivet og om arbeidstakerne som blir seksuelt trakassert av en tredjepart også burde få muligheten til å få saken sin behandlet av et lavterskeltilbud.

I juni 2019 vedtok et enstemmig Storting ​at ​et lavterskeltilbud som foreslått ​skal ​etableres ​ved ​Diskrimineringsnemnda her i Bergen. ​Dette er et skritt i riktig retning ​for ​å verne arbeidstaker fra seksuell trakassering når de er på arbeid.

Trykk her for å lese høringsuttalelsen.

Les mer

Ny høringsuttalelse hvor Jussformidlingen kommenterer endringer i folketrygdloven

Jussformidlingen har skrevet en høringsuttalelse der vi kommenterer arbeids- og sosialdepartementets forslag til endringer i folketrygdloven. Vi stiller oss særlig kritisk til endringene hva gjelder ung ufør.

Trykk her for å lese høringsuttalelsen.

Les mer

Ny høringsuttalelse hvor Jussformidlingen kommenterer forslag om å pålegge DNA-testing i utlendingssaker

Jussformidlingen har skrevet en høringsuttalelse der vi kommenterer Justis- og beredskapsdepartementets forslag om å pålegge DNA-testing i utlendingssaker. Vi stiller oss kritiske til lovforslaget blant annet fordi vi mener at det ikke foreligger et reelt behov for et så inngripende tiltak som DNA-testing. I alle tilfeller bør uthenting av DNA være basert på samtykke fra de aktuelle personene.

Trykk her for å lese høringsuttalelsen.

Les mer

Ny høringsuttalelse hvor Jussformidlingen kommenterer hvilke krav som stilles til opphold i Norge for å få ektefelle- og barnetillegg

Jussformidlingen har skrevet en høringsuttalelse hvor vi kommenterer arbeids- og sosialdepartementet forslag til innstramming av vilkårene for å få ektefelle- og barnetillegg. Vi stiller oss kritisk til om endringen i tilstrekkelig gard ivaretar barnets beste og hensynet til utenlandske arbeidere med barn i utlandet. Jussformidlingen frykter at stønadsmottakerens rettssikkerhet ikke blir prioritert.

Trykk her for å lese høringsuttalelsen.

Les mer

Ny høringsuttalelse hvor Jussformidlingen kommenterer forslag til endringer i tvisteloven.

Jussformidlingen har skrevet en høringsuttalelse der vi kommenterer Justis- og beredskapsdepartementets forslag til endringer i tvisteloven. Vi kommenterer i hovedsak økningen av beløpsgrensen i forliksrådet og forslaget om endringer i sakskostnadsreglene ved behandling i domstolene.

Trykk her for å lese høringsuttalelsen.

Les mer

Neste side »