Høringsuttalelse – Forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven

Det vises til høringsbrev datert 24.07.15, hvor det bes om høringsinstansens syn på forslag til endring av folketrygdloven § 11-6.

Jussformidlingen stiller seg positive til forslaget om lovendring for å tydeliggjøre trygderettens overprøvingskompetanse av Arbeids- og velferdsetatens vurderinger.

Vi er av den oppfatning at det er behov for en tydeliggjøring av Trygderettens kompetanse til å overprøve Arbeids- og velferdsetatens vurderinger. Den foreslåtte ordlyden vil føre til en slik presisering, og medfører også en gjennomføring av den tiltenkte overprøvringskompetanse som ble forutsatt at Trygderetten skulle få ved innføring av ordningen i 2010.

At Trygderetten får adgang til å overprøve alle sider av et avslag på arbeidsavklaringspenger, vil styrke den enkeltes rettssikkerhet. En overprøvingsadgang er også egnet til å øke borgernes tillit til forvaltningen ved at alle sider av vedtaket kan påankes fullt ut. Dette gir også en ekstra kvalitetssikring av riktigheten av det enkelte vedtak før det blir endelig.

Hensynet til rettssikkerhet og tillit til forvaltningen gjør seg særlig gjeldende ettersom stønadsordningen med arbeidsavklaringspenger er av stor betydning for mottakerne, noe som tilsier en effektiv overprøving og kontroll av forvaltningens myndighet er helt nødvendig.

 

Les høringsuttalelsen på regjeringens sider her.