Høringsuttalelse – Forslag til revisjon av forskrift om Husleietvistutvalget

Vi viser til høringsbrev datert 15.09.15, hvor det bes om høringsinstansenes syn på forslag til revisjon av forskrift om Husleietvistutvalget.

Jussformidlingen stiller seg i hovedsak positive til Departementets forslag om revisjon av forskriften om Husleietvistutvalget (HTU). Vi vil i det følgende komme med enkelte bemerkninger til punktene i høringsbrevet der vi finner det nødvendig.

Punkt 2. Innføring av formålsparagraf

Vi stiller oss positive til at HTU skal ha som formål å være et lavterskeltilbud der leiere og utleiere kan få løst sine tvister på en rask, rimelig og kompetent måte. Videre mener vi i likhet med Departementet at det er hensiktsmessig med en formålsparagraf som beskrevet i punkt to og illustrert i § 1, da dette vil tydeligere nemdas hensikt overfor forbrukeren og utleier.

Punkt 4. Sammensetning av Husleietvistutvalget

Utvalgets medlemmer

Vi er enige i at det er behov for å bytte benevnelse på HTUs medlemmer. Benevnelsen «utvalgsmedlemmer» vil i langt større grad underbygge at representantene er uavhengige og upartiske. Trolig vil også en slik endring føre til at tvil knyttet til det enkelte medlems rolle i HTU, reduseres eller elimineres.

Forenklet behandling i saker uten tilsvar

Når det gjelder forslag til forenklet behandling i saker uten tilsvar, mener vi, i likhet med utvalget, at hensynet til ressursbruk og proporsjonalitet klart taler for at det bør være adgang til at sakslederen alene kan avgjøre saker uten tilsvar fra den ene part på samme måte som ved fraværsdom. Imidlertid er det en forutsetning for vårt standpunkt at HTU beholder ordningen med mottakskvittering på klager til HTU og motkrav

Vi er av den oppfatning at en forenklet behandling av saker uten tilsvar ikke vil gå på bekostning av forsvarligheten ved selve saksbehandlingen. Sammenlignet med en fraværsdom, vil man ved forenklet behandling likevel få en realitetsbehandling av saken foretatt av en jurist. Dette vil etter vår oppfatning ikke gå på bekostning av rettssikkerheten, samtidig som hensynet til fornuftig ressursbruk og effektivitet på en hensiktsmessig måte ivaretas.

I Forliksrådet avsies det fraværsdom uten behandling av jurister. Når dette godtas, bør det i alle tilfeller godtas at saksleder som er jurist i HTU alene realitetsbehandler saken.

Videre er det en forutsetning at regelen om forenklet behandling i saker uten tilsvar, er en «kan-regel». På denne måten kan alle tre utvalgsmedlemmer behandle saken i tilfeller der det er behov for dette ifølge sakslederen.

Vi ønsker i den sammenheng å bemerke at en slik ”kan-regel” ikke i seg selv fører til at en komplisert sak automatisk vil gå for tre utvalgsmedlemmer. Denne vurderingen blir det opp til sakslederen å foreta, og dersom det legges opp til at alle saker uten tilsvar i realiteten skal behandles av saksleder alene, vil ikke nødvendigvis ”kan-regelen” få den tilsiktede virkning. En slik regel vil derfor ikke sikre at saken settes for tre utvalgsmedlemmer i alle tilfeller der det er et reelt behov for det. Det bør derfor vurderes om det kan oppstilles retningslinjer eller vilkår for hvilke saker som skal behandles for tre medlemmer.

Punkt 5. Innføring av forenklet forkynning av dokumenter

I høringsbrevet oppfatter vi det som uklart om utvalget ønsker at alle brev, inkludert klager til HTU, tilsvar og andre brev, skal kunne forkynnes uten mottakskvittering. Vi legger derfor til grunn at utvalgets forslag medfører forkynning uten kvittering for alle typer saksbrev eller dokumenter.

Vi stiller oss negative til at alle saksbrev skal kunne forkynnes uten mottakskvittering. I den forbindelse bemerker vi at vi er positive til forkynning uten kvittering for brev som ikke er klage eller tilsvar. Dette begrunnes i det følgende.

Hensynet bak en ordning med mottakskvittering og eventuelt forkynning via namsmannen, er at det skal være sikkert at parten er gjort kjent med saken som skal versere for HTU. Dersom man fjerner kravet til mottakskvittering vil en risikere at en part ikke er gjort kjent med hele sakens innhold og/eller eventuelle motkrav. Dette vil være svært uheldig med hensyn til partens rettssikkerhet, og derunder hensynet til kontradiksjon.

Vi er enige i at hensynet til ressursbruk og effektiv saksbehandling taler for å fjerne kravet til mottakskvittering eller forkynning for namsmannen. Hensynet til rettssikkerhet og kontradiksjon må imidlertid veie tyngre, og innebærer dermed etter vårt syn at det ikke er tilstrekkelig fundamentert å fjerne den foreliggende ordning.

I høringsbrevet begrunner utvalget forslaget i at HTU ikke avsier fraværsdommer, og at det da ikke er like viktig med mottakskvittering. Her bemerker vi at selv om saksleder vil foreta en realitetsbehandling av saken, vil behandlingen i mange tilfeller kunne ha likhetstrekk med en fraværsdom, da de faktiske forholdene ikke vil være belyst fra begge sider. Den rettslige vurderingen saksleder foretar kan derfor bero på et omstridt faktisk grunnlag, og i verste fall føre til et uriktig utfall i saken.

Dersom en ikke benytter mottakskvittering, og HTU kan avsi dom ved manglende tilsvar, vil en fort få saker som kun er belyst fra den ene siden. Vi er derfor av den oppfatning at en avvikling av ordningen med mottakskvittering i stor grad vil svekke forsvarligheten ved forenklet behandling av saker uten tilsvar. I et rettssikkerhetsmessig perspektiv er dette noe som ikke bør godtas. Vi stiller oss derfor negative til forslagets punkt fem.

Punkt 7. Saksforberedelse og saksstyring

Ny avvisningsgrunn – ikke klageberettiget

Utvalget har fremmet forslag om å innta som ny avvisningsgrunn der «klager ikke er klageberettiget,» jf. forslag til revidert forskrift § 7 (2) punkt d. Vi er av den oppfatning at ordlyden er vag og kan skape unødig forvirring. Ordlyden bør presiseres, gjerne i tråd med tvisteloven § 1-3.

Punkt 8. Fullmektig for partene
Jussformidlingen er enige i at det er hensiktsmessig å innta en bestemmelse som stadfester at enhver myndig person skal kunne opptre som fullmektig for HTU. Dette mener vi samsvarer godt med HTUs formål om å være et lavterskeltilbud, og tilsvarende regulering ved behandling i forliksrådet.

Punkt 10. Behandlingen i Husleietvistutvalget

Skriftlig saksbehandling

Vi er av den oppfatning at hovedregelen ikke bør være skriftlig saksbehandling. Formålet med HTU er at skal være et lavterskeltilbud der leiere og utleiere kan få løst sine tvister på en rask, rimelig og kompetent måte. Dersom partene ikke møtes og får anledning til å fremlegge sin sak, stiller man større krav til at partene må kunne utrykke seg skriftlig og juridisk. Ved muntlig føring av saken har man bedre forutsetninger for å bli klar over kravene som stilles til dokumentasjon, og kan fremlegge det som er nødvendig før saken går til skriftlig behandling.

Hensynet til at rettssystemet er tjent med minnelige løsninger taler også for at partene som hovedregel bør møtes. Våre erfaringer er at partene ofte kan komme til rimelige resultater og er mer løsningsorienterte ved en muntlig behandling.

Punkt 11. Skal HTU avsi fraværsdommer?
Vi stiller oss bak utvalgets vurdering av at HTU ikke bør avsi fraværsdommer. Hensynet til rettssikkerheten og materielt riktige dommer veier klart tyngre enn hensynet til effektivitet og ressursbruk. Vi bemerker at til tross for at gode grunner taler for at Forliksrådet og HTU bør forenes om praksis og saksbehandlingsregler, kan dette ikke tas til inntekt for at HTU bør forlate den klart mest forsvarlige løsningen om å realitetsbehandle alle saker.

Punkt 12. Skal det innføres saksbehandlingsfrister?

Vi er enige i at det av hensynet til fremdrift i sakene bør fastsettes saksbehandlingsfrister. Det bør imidlertid oppstilles retningslinjer i forskriften for å skape en enhetlig og forutberegnelig praksis for partene.

Videre bør HTU unngå Forliksrådets regler om innstilling av saken dersom møtet ikke avholdes innen 3 måneder etter at forliksklagen ble forkynt, jf. tvl. § 6-11(4). Vi har erfart at en slik regel skaper unødvendige problemer for partene ved at saken blir innstilt som følge av at forliksrådet har brukt lang tid på å fastsette møtedato eller det har vært rettsferie.

Punkt 13. Avgjørelsen av Husleietvistutvalget

Jussformidlingen stiller seg positive til å innta en bestemmelse i forskriften om at HTUs vedtak ikke kan påklages. Den foreslåtte bestemmelsen vil kunne være ressursbesparende da informasjonen blir gjort lettere tilgjengelig. Videre bør bestemmelsen inneholde informasjon om at neste instans er anke til tingretten, med henvisning til tvistelovens kapittel 6.

Punkt 14. Fordeling av kostnader mellom partene

Sakskostnader

Forslaget går ut på å nedjustere saksbehandlingsgebyret til HTU fra kr 860 til 0,2 ganger rettsgebyret i saker der leier er klager og fremsetter krav mot en næringsdrivende utleier. Dette stiller vi oss positive til, da det i større grad ivaretar den svakerestilte part, og vil medføre at terskelen for å ta en sak inn til HTU blir lavere for leietakerne. Vår erfaring viser at enkelte lar vær å ta saken inn til HTU som følge av kostnaden det medfører.

Vi stiller oss imidlertid spørrende til om det vil være i tråd med EU-direktivet å pålegge leietager som er innklaget, og tapende part, å bære den næringsdrivendes sakskostnader pålydende kr 860. Vi oppfordrer utvalget til å ta stilling til denne problemstillingen.

 

Les høringsuttalelsen på regjeringens sider her.