Høringsuttalelse hvor Jussformidlingen kommenterer forslag til endring i finansavtaleloven – Styrking av forbrukers rett til å betale med kontanter

Jussformidlingen stiller av hensyn til den enkelte forbrukers fungering i samfunnet og valgfrihet, seg positive til forslaget. Det bes for øvrig om en nærmere gjennomgang av kontantbetaling ved tjenester som selges utenfor fysisk lokale, samt mulighetene for sanksjoner. Videre er vi positive til endringene i annet og tredje ledd, så lenge disse endringene sikrer at forbrukerens rett til kontantbetaling blir reell. Avslutningsvis ber vi også om en gjennomgang av hvordan en eventuell tilrettelegging for kontant betaling vil påvirke prisveksten, da dette også vil påvirke forbrukerne.

Trykk her for å lese høringsuttalelsen.