Høringsuttalelse hvor Jussformidlingen kommenterer forslag til endring i utlendingsforskriften om nemndmøtebehandling i utvisningssaker som berører barn

Jussformidlingen er av den oppfatning at det lave antallet utlendingssaker som behandles i nemndmøte i dag, ikke i tilstrekkelig grad sikrer den enkeltes rett til kontradiksjon. Fysisk oppmøte i nemnd, gjør at utlendingen oppfatter prosessen som langt mer bettyggende og rettferdig. Mange har mangelfulle skrive- og leseferdigheter, og gjør seg langt bedre forstått muntlig. Dette […]

Les mer

Høringsuttalelse hvor Jussformidlingen kommenterer forslag til endring i finansavtaleloven – Styrking av forbrukers rett til å betale med kontanter

Jussformidlingen stiller av hensyn til den enkelte forbrukers fungering i samfunnet og valgfrihet, seg positive til forslaget. Det bes for øvrig om en nærmere gjennomgang av kontantbetaling ved tjenester som selges utenfor fysisk lokale, samt mulighetene for sanksjoner. Videre er vi positive til endringene i annet og tredje ledd, så lenge disse endringene sikrer at […]

Les mer

Høringsuttalelse hvor Jussformidlingen kommenterer forslag til endring i forskrift om utdanningsstøtte

Jussformidlingen stiller seg etter dette kritiske til endringsforslaget, hovedsakelig fordi det vil få urimelige økonomiske virkninger for enkelte studenter. Studenter er en gruppe som allerede nå har dårlige forutsetninger for å ta på seg større økonomiske forpliktelser. Endringen vil medføre en økt lånebyrde for mange. For de studentene som har påbegynt utdanningen i utlandet vil […]

Les mer

Høringsuttalelse hvor Jussformidlingen kommenterer forslag til endring i utlendingsloven – Utvisning av flyktninger på grunn av ilagt straff

Kort oppsummert stiller Jussformidlingen seg kritiske til forslaget, hovedsakelig grunnet at vi mener endringen vil medføre en svekkelse av flyktningers rettssikkerhet. Videre mener vi at en konkretisering av retningslinjene i utlendingsloven § 68 a vil bidra til å sikre hensynet til forutberegnelighet og likebehandling i større grad. Endelig stiller vi oss kritiske til bruk av […]

Les mer

Høringsuttalelse hvor Jussformidlingen kommenterer forslag til endringer i gjeldsinformasjonsforskriften – utvidelse av gjeldsinformasjonsordningen med pantsikret gjeldHøringsuttalelse hvor Jussformidlingen kommenterer

Forslaget går ut på å inkludere pantsikret gjeld gå fram av gjeldsregisteret. Jussformidlingen er i det vesentlige positive til endringsforslagene. Økt oversikt over privatpersoners gjeld og gjelden til enkeltpersoner som driver privat næringsvirksomhet vil forenkle bankenes vurderingsprosesser i forbindelse med kredittyting. I tillegg vil det kunne gi privatpersoner bedre oversikt over egen gjeld i et […]

Les mer

Høringsuttalese hvor Jussformidlingen kommenterer forslag til endringar i skipsarbeidslova – gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1152 om tydelege og føreseielege arbeidsvilkår

Forslaget er meint å gjennomføre EUs direktiv om tydelege og føreseielege arbeidsvilkår for skipsarbeidarar. Jussformidlingen stilte seg positive til forslaget, ettersom vi meiner at endringane vil gje rettane til mellombels tilsette, som er i ein mindre sikker arbeidssituasjon enn fast tilsette, eit løft – utan å gå på kostnad av fleksibiliteten ein gjerne ser på […]

Les mer

Ny høringsuttalelse hvor Jussformidlingen kommenterer forslag til forskriftsheimel om straffegjennomføring ved utbrot av allmennfarleg smittsam sjukdom 

Under koronapandemien blei det lagt til eit nytt, mellombels kapittel i straffegjennomføringslova med reglar om smitteverntiltak overfor innsette. Ettersom dette kaptittelet ikkje lenger vil gjelde etter 01.06.23, føreslår departementet ei endring i straffegjennomføringslova som vil gje regjeringa heimel til å vedta forskrift om smitteverntiltak i fengsla.  Det finst ingen garanti i den føreslegne forskriftsheimel for […]

Les mer

Ny høringsuttalelse hvor Jussformidlingen kommenterer forslag til regler om straffegjennomføring ved utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom eller annen alvorlig hendelse

Da koronapandemien kom til Norge hadde norske fengsler ingen lovhjemmel i straffegjennomføringsloven til å vedta inngripende vedtak av hensyn til smittevern i fengsel. Det ble derfor vedtatt et midlertidig kapittel 3A i i straffegjennomføringsloven for å «avhjelpe negative konsekvenser av covid-19». I denne høringsuttalelsen stiller Jussformidlingen seg kritiske til om det er riktig tidspunkt få lovfeste disse reglene. Departementet bør i første omgang gjennomføre en grundigere redegjøre for de uønskede virkningene av å videreføre straffegjennomføringslovens kapittel 3A.

Trykk her for å lese høringsuttalelsen.

Les mer

Ny høringsuttalelse hvor Jussformidlingen kommenterer forslag om utvidet adgang til å utvise utlendinger etter utlendingsloven

Departementet foreslår å utvide adgangen til å utvise utlendinger etter utlendingsloven. Vi mener deler av forslaget kan stride mot legalitetsprinsippet. Jussformidlingen mener også at alle som risikerer utvisning fra Norge skal ha krav på fri rettshjelp.

 

Trykk her for å lese høringsuttalelsen.

Les mer

Ny høringsuttalelse hvor Jussformidlingen kommenterer forslag til endringer i tvisteloven.

Jussformidlingen har skrevet en høringsuttalelse der vi kommenterer Justis- og beredskapsdepartementets forslag til endringer i tvisteloven. Vi kommenterer i hovedsak økningen av beløpsgrensen i forliksrådet og forslaget om endringer i sakskostnadsreglene ved behandling i domstolene.

Trykk her for å lese høringsuttalelsen.

Les mer

Neste side »