Høringsuttalelse hvor Jussformidlingen kommenterer forslag til endring i utlendingsforskriften om nemndmøtebehandling i utvisningssaker som berører barn

Jussformidlingen er av den oppfatning at det lave antallet utlendingssaker som behandles i nemndmøte i dag, ikke i tilstrekkelig grad sikrer den enkeltes rett til kontradiksjon. Fysisk oppmøte i nemnd, gjør at utlendingen oppfatter prosessen som langt mer bettyggende og rettferdig. Mange har mangelfulle skrive- og leseferdigheter, og gjør seg langt bedre forstått muntlig. Dette taler generelt sett for at flere saker bør behandles i nemndmøte. I saker som berører barn gjør dette seg gjeldende med enda større styrke. Å senke terskelen for når man behandler en sak i nemndsmøte vil, slik Jussformidlingen ser det, ivareta rettssikkerheten og hen synet til kontradiksjon hos de berørte på en langt bedre måte enn hvis saken avgjøres av en nemndleder alene.

Trykk her for å lese høringsuttalelsen.