Høringsuttalelse hvor Jussformidlingen kommenterer forslag til endring i utlendingsloven – Utvisning av flyktninger på grunn av ilagt straff

Kort oppsummert stiller Jussformidlingen seg kritiske til forslaget, hovedsakelig grunnet at vi mener endringen vil medføre en svekkelse av flyktningers rettssikkerhet. Videre mener vi at en konkretisering av retningslinjene i utlendingsloven § 68 a vil bidra til å sikre hensynet til forutberegnelighet og likebehandling i større grad. Endelig stiller vi oss kritiske til bruk av strafferammer som grunnlag, da vi mener det er mer hensiktsmessig å ta utgangspunkt i den konkrete straffen vedkommende er idømt.

Trykk her for å lese høringsuttalelsen.