Høringsuttalese hvor Jussformidlingen kommenterer forslag til endringar i skipsarbeidslova – gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1152 om tydelege og føreseielege arbeidsvilkår

Forslaget er meint å gjennomføre EUs direktiv om tydelege og føreseielege arbeidsvilkår for skipsarbeidarar. Jussformidlingen stilte seg positive til forslaget, ettersom vi meiner at endringane vil gje rettane til mellombels tilsette, som er i ein mindre sikker arbeidssituasjon enn fast tilsette, eit løft – utan å gå på kostnad av fleksibiliteten ein gjerne ser på som attraktiv i slike arbeidsforhold.

Trykk her for å lese høringsuttalelsen.