Ny høringsuttalelse hvor Jussformidlingen kommenterer forslag til endringer i utlendingsforskriften

Departementet foreslår endringer i utlendingsforskriften (forskrift 15.oktober 2009 nr.1286) i form av at introduksjonsstønaden ikke lenger skal medregnes i underholdskravet for referansepersonen ved familiegjenforening. Jussformidlingen stiller seg kritisk til endringen, og etterspør en nærmere begrunnelse for hvordan et strengere krav til inntjening for å oppfylle underholdskravet tjener formål om selvforsørgelse i større grad enn etter dagens allerede strenge ordning. Vi stiller også spørsmål ved virkningene av en slik endring, eksempelvis i forbindelse med barnets beste og effekten for integrering og selvforsørgelse på lang sikt.

Trykk her for å lese høringsuttalelsen.