Ny høringsuttalelse hvor Jussformidlingen kommenterer forslag til forskriftsheimel om straffegjennomføring ved utbrot av allmennfarleg smittsam sjukdom 

Under koronapandemien blei det lagt til eit nytt, mellombels kapittel i straffegjennomføringslova med reglar om smitteverntiltak overfor innsette. Ettersom dette kaptittelet ikkje lenger vil gjelde etter 01.06.23, føreslår departementet ei endring i straffegjennomføringslova som vil gje regjeringa heimel til å vedta forskrift om smitteverntiltak i fengsla. 

Det finst ingen garanti i den føreslegne forskriftsheimel for at dei vilkåra og rettstryggleiksgarantiane som no går fram av kap. 3A vil bli vidareførde i eventuelle forskrifter som blir vedtekne med heimel i den føreslegne § 45 a. Dei vage og generelle standardavgrensingane i § 45 a andre ledd er ikkje tilfredsstillande.

Trykk her for lese høringsuttalelsen.