Nye høringsuttalelser er ute!

1. Endringer i passloven

Jussformidlingen har skrevet en høringsuttalelse i forbindelse med de foreslåtte endringene i passloven. Justis-og beredskapsdepartmentet foreslår å utvide adgangen til å frata eller nekte utstedelse av pass. Vi stiller oss kritiske til den foreslåtte endringen, og mener at høringsforslaget fokuserer for mye på det økte trusselbildet i samfunnet og for lite på rettsikkerheten til enkeltmenneske.

2. Endringer i introduksjonsloven

Justis- og beredeskapsdepartementet foreslår å innføre en
forsøkshjemmel i introduksjonsloven for nyankomne flyktninger.
Forslaget innebærer at den enkelte kommune skal gis adgang til å gjøre unntak fra introduksjonsloven som et ledd i å bedre integreringspolitikken. Jussformidlingen stiller seg positive til ønsket om å bedre integreringen av nyankomne flyktninger, men stiller seg ikke bak departementets forslag om å innføre en forsøkshjemmel.

3. Endringer i dagpengeforskriften

Helse og omsorgsdepartementet ønsker å utvide adgangen til å motta dagpenger ved siden av studiene. Jussformidlingen er svært positive til den foreslåtte endringen, men vi mener sett i lys av det pressede arbeidsmarkedet at adgangen bør utvides ytterligere.

4. Etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune

Kommunal og moderniseringsdepartementet har sendt ut et forslag på høring hvor det foreslås å opprette en tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune. Forslaget ønsker å styrke det lokale selvstyret ved blant annet å begrense statlig klageinstans mulighet til å overprøve den kommunale skjønnsutøvelsen.