Høringsuttalelse hvor Jussformidlingen kommenterer forslag til endring i forskrift om utdanningsstøtte

Jussformidlingen stiller seg etter dette kritiske til endringsforslaget, hovedsakelig fordi det vil få urimelige økonomiske virkninger for enkelte studenter. Studenter er en gruppe som allerede nå har dårlige forutsetninger for å ta på seg større økonomiske forpliktelser. Endringen vil medføre en økt lånebyrde for mange. For de studentene som har påbegynt utdanningen i utlandet vil kostnaden det innebærer komme overraskende på. Vi mener endringsforslaget ikke er tilstrekkelig begrunnet, og at det kan svekke tilførselen av ønsket kompetanse fra utenlandske læresteder. På sikt vil dette gå ut over kunnskapsnivået i det norske samfunnet. Til slutt vil vi nok en gang framheve at endringen særlig vil kunne få konsekvenser for studenter som allerede har påbegynt studier i utlandet.

Trykk her for å lese høringsuttalelsen.